بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940078711
نویسنده : حسن صفرپور
عنوان پایان نامه : رابطه بین نوآوری سازمانی و عملکرد صادراتی با توجه به نقش نوآوری تکنولوژيکی (مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: در دو دهه گذشته صادرات به عنوان یک فعالیت بازرگانی حیاتی در اقتصاد ملی کشورها رشد سریعی داشته و روند جهانی شدن بازار‌ها اهمّیت زیربنایی درک و رفتار عملکرد شرکت‌ها در بازارهای صادراتی را بیشتر کرده است. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال رابطه بین نوآوری سازمانی و عملکرد صادراتی با توجه به نقش نوآوری تکنولوژيکی در شرکت‌های صادرکننده استان گیلان، طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت‌های فعال در حوزه صادرت استان، که تعداد آنها 50 شرکت است، درنظر گرفته شده است و به علت حجم نمونه پائین جامعه آماری، تمام شرکت‌ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مدیران وکارشناسان ارشد پرسش نامه‌ها را تکمیل نمودند، که در نهایت 42 شرکت در فرایند پژوهش همکاری نمودند. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه بوده و جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و مشخص شده که کلیه متغیرها دارای پایایی بالاتر از 7/0می باشد. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls 2 استفاده شده و نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی و نوآوری تکنولوژيکی به میزان 9/78درصد از متغیر عملکرد صادراتی شرکت‌ها را تبیین می‌کنند. کلمات کلیدی: نوآوری سازمانی، نوآوری تکنولوژيکی، عملکرد صادراتی
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نوآوری سازمانی، نوآوری تکنولوژيکی، عملکرد صادراتی
تاريخ دفاع : 1396-5-11