بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940020771
نویسنده : سجاد صحرانورد گیگاسری
عنوان پایان نامه : تاثیر اهرم مالی و جریان های نقدی آزاد بر تنوع پذیری سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام شرکت‌های در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، جزو تحقیق های کاربردی است و روش تحقیق آن توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است. هم چنین جداول اطلاعات اماری از متغیرهای اصلی مدل و برخی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل تحقیق در این فصل ارائه گردیده و در نهایت نتایج اجرای مدل رگرسیونی بیان خواهد شد. کلیه آزمون های مربوط به مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی، از جمله F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون ریشه واحد، به کمک نرم افزار Eviews9 به منظور آزمون فرضیه ها انجام شده است. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که اهرم مالی و جریان وجوه نقد آزاد تاثیر خوبی بر تنوع پذیری سهام شرکت ها دارد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی : اهرم مالی؛ تنوع پذیری سهام؛ جریان‌های نقد آزاد
تاريخ دفاع : 1396-6-22