بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930372554
نویسنده : عادله ساعدی
عنوان پایان نامه : مقایسه حمایت خانواده، مهارت مقابله¬ای و مهارت حل¬مسئله در افراد معتاد و غیرمعتاد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فرهاد اصغری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حال حاضر سوء¬مصرف و وابستگی به مواد یک مشکل حاد فراگیر است که به صورت منبع نگرانی بارز جوامع در¬آمده است. افرادی که وابسته به مواد مخدر هستند بیشتر احتمال دارد متعلق به خانواده¬هایی باشند که دارای ویژگی¬های کارکرد معیوب و ساختار ناسالم هستند. هدف: این پژوهش با هدف مقایسه¬ی حمایت خانواده، مهارت¬های مقابله¬ای و مهارت¬های حل¬مسئله در افراد معتاد و غیرمعتاد انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک¬های درمان شهرستان لنگرود در سال 1395 بودند. که از این میان نمونه¬ای متشکل از125 نفر به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شدند. و نمونه¬ غیرمعتاد نیز شامل 126 نفر از افراد سالم بودند که به شیوه¬ی نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش از نوع علی-مقایسه¬ای است و برای جمع¬آوری داده¬ها از مقیاس حمایت اجتماعی خانواده(1983)، مهارت مقابله¬ای بیلینگز و موس(1981) و مهارت حل¬مسئله هپنر و کراسکوف(1987) استفاده شد. بحث ونتیجه گیری: یافته¬ها نشان داد که، بین حمایت خانواده و راهبرد مقابله مسئله¬مدار رابطه¬¬ی مثبت معناداری وجود دارد(01/0 P
كلمات كليدي : حمایت از خانواده، مهارت های مقابله ای، مهارت حل مساله ، اعتیاد.
تاريخ دفاع : 1395-06-20