بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940173205
نویسنده : سمیه پاکدل اصلی خناچاه
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین استراتژی¬های تکامل دانش و عملکرد سازمانی در شرکت پارس خزر گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژهای تکامل دانش و عملکرد سازمانی در شرکت پارس خزر گیلان بود. روش¬شناسی پژوهش، توصیفی/ همبستگي و جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان، مشاوران، مهندسان و کارکنان و مشتریان شرکت¬های تولیدی پارس خزر و شعبات مرتبط با آن را تشکیل می¬داد. جامعه آماری این پژوهش که در سطح 600 نفر بوده که حجم نمونه آن 230 نفر بر طبق جدول مورگان برآورد شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده¬های پژوهش نیز از طریق پرسشنامه توزیع شده در دو مرحله گردآوری و توسط تکنیک مدل¬سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSPSS.24 تجزیه و تحلیل شد. با بررسی تاثیر میان متغییرها فرض شده و اطلاعات جمع¬آوری شده نتایج آزمون همبستگی نشان داد که به لحاظ آماری تاثیر قوی بین متغیرهای مورد بررسی وجود داشت. همچنین به منظور بررسی اثرات متقابل متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج بدست آمده از هشت فرضیه مورد بررسی ارتباط بین استراتژهای تکامل دانش و عملکرد سازمانی در شرکت پارس خزر گیلان را تأیید کرد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تکامل دانش، عملکرد سازمانی، عامل صنعتی و عامل سازمانی، پارس خزر گیلان
تاريخ دفاع : 1396-6-8