بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940026151
نویسنده : مجتبی پورقربان کیساری
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر عملکرد شعب بیمه ایران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : چکیده: امروزه سازمان¬ها با محیطی متلاطم و ناآرام روبرو هستند و خطرات محیطی، از هر سو حیات و بقای آن¬ها را مورد هجوم قرار می¬دهد. در چنین شرایطی امکان حضور و دوام در صحنه فعالیت¬ها، مستلزم این است که سازمان¬ها همواره به دنبال ارتقا سطح عملکرد خود باشند. ارزیابی عملکرد شرکت¬ها می¬تواند با معیارهای مختلفی صورت گیرد که یکی از آنها استفاده از نظام مالی و غیر مالی شرکت¬ها است. توانایی مالی یک سازمان در سودآوری و بهره¬وری عملکرد مالی نامیده می¬شود. با توجه به خصوصی شدن شرکت¬های بیمه، بدون شک با وجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال¬های آینده برای به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به گونه¬ای که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند، عواملی موثر است، یکی از این عوامل که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان شرکت¬های بیمه موثر است ارزش ویژه برند است. لذا با توجه به اهمیت موارد ذکر شده، در این تحقیق، عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شعب بیمه ایران با تاکید بر ارزش ویژه برند شناسایی می¬شوند و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل بر عملکرد شعب سنجیده می¬شود. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش ویژه برند، کیفیت درک شده، آگاهی برند، تداعی برند، عملکرد مالی و غیرمالی شعب می¬باشد. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می¬باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل شعب بیمه ایران در سراسر کشور می¬باشد. جهت توزیع پرسشنامه¬ها، از بین جامعه پاسخگويان اين تحقيق که طبق سایت بیمه ایرانiraninsurance.ir ) (شامل 209 شعبه شرکت بیمه ایران می باشد، از آنجا که جامعه آماری محدود می¬باشد با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 143 عدد محاسبه شد و جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل¬ها بیانگر این می¬باشند که همه فرضیه¬های تحقیق تایید شدند، به عبارتی میان ارزش ویژه برند و ابعاد آن با عملکرد مالی و غیر مالی شعب بیمه ایران رابطه معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : ارزش ویژه برند، کیفیت درک شده، آگاهی برند، تداعی برند، عملکرد مالی و غیر مالی
تاريخ دفاع : 1396-6-21