بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911064905
نویسنده : اسمعیل محمد علی پناه مقدم فومنی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تعهد مدیریت نسبت به بازاریابی داخلی بر نگرش شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بهروز فتحی واجارگاه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بررسی تاثیر تعهد مدیریت نسبت به بازاریابی داخلی بر نگرش شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای گیلان) چکیده بازاریابی داخلی یکی از مباحث بازاریابی است که حدود 30 سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت به آنان توسط بری (1981) مطرح گردید. با وجود گسترش مفهوم در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده کمی از آن شده است. مباحث بعدی که در زمینه بازاریابی داخلی انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت بودند که این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع تری است. با توجه به اهميت اين مفهوم، اين تحقيق با هدف بررسی تاثیر تعهد مدیریت نسبت به بازاریابی داخلی بر نگرش شغلی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را كاركنان متخصص (كارشناسان و مديران)‌ شركت برق منطقه¬اي گيلان تشكيل مي-دهند. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به اينكه حجم جامعه آماري تحقيق تعداد 142 نفر بود، لذا حجم نمونه 104 نفر تعيين گرديد. برای نمونه گیری تعداد 115 پرسشنامه در ميان كاركنان متخصص شركت برق منطقه اي گيلان توزیع شد و در نهایت کار تحلیل آماری بر روی تعداد 106 پرسشنامه دريافت شده انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این مطالعه با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئي (PLS) انجام شد. نتايج تحقيق نشان مي¬دهد تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش شغلي كاركنان و بر ارتباطات رسمي و غيررسمي داخلي تاثير مثبت دارد. همچنين نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه ارتباطات غيررسمي داخلي بر نگرش شغلي كاركنان تاثير دارد و فرضيه تاثير ارتباطات رسمي داخلي بر نگرش شغلي كاركنان تائيد نگرديد.
كلمات كليدي : تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی، نگرش شغلی کارکنان، روابط رسمی داخلی، روابط غیر رسمی داخلی
تاريخ دفاع : 1394-6-31