بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940124132
نویسنده : رضا عليرضانژاد گوهرداني
عنوان پایان نامه : تاثیر منابع سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری محصول (مطالعه موردی: شرکت های شهر صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر اسماعيل رمضانپور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر ساختار مدیریت دانش از طریق منابع سازمانی که شامل(فرهنگ مدیریت دانش، منابع انسانی و اتحاد و یکپارچگی) بر ایجاد نوآوری محصول و عملکرد سازمانی انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر نوع، توصیفی و برحسب روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های شهر صنعتی رشت به تعداد 150شرکت می باشند.سطح تحلیل سازمانی است. روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 108 شرکت می باشد، با توجه به پخش پرسشنامه در تعداد بیشتری از شرکت ها در نهایت نمونه برداری از 115 شرکت انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده است. جهت بررسی روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحبنظران استفاده گردید، برای برآورد ضریب پایائی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و پایائی ترکیبی و جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های اس پی اس ای و پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که : بین ساختار مدیریت دانش از طریق فرهنگ مدیریت دانش، منابع انسانی و اتحاد و یکپارچگی بر ایجاد نوآوری محصول و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. تاثیر غیرمستقیم ساختار مدیریت دانش از طریق اتحاد(یکپارچگی)و نوآوری بیشترین تاثیر را بر بهبود عملکرد سازمانی دارد.
كلمات كليدي : ساختار مدیریت دانش، فرهنگ مدیریت دانش، منابع انسانی، اتحاد، یکپارچگی، نوآوری محصول، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1396-6-14