بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631647
نویسنده : ژاله فرسا دمنش
عنوان پایان نامه : تبیین بازار گرایی در شرکت‌های تولیدی-تجاری شهرک‌های صنعتی استان گیلان با تأکید بر قابلیت‌های داخلی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده تحقیق حاضر می‌کوشد تا از یک‌سو مفهوم بازاریابی داخلی را به‌عنوان عامل ایجادکننده تعهد سازمانی و رفتار شهروندی بسنجد و از سوی دیگر تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را بر بازار گرایی را موردبررسی قرار دهد. روش تحقیق ازنظر نوع تحقیق، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق کارشناسان و مدیران شرکت‌های فعال تولیدی - تجاری شهرک‌های صنعتی استان گیلان می‌باشند. حجم نمونه 112 نفر است که از شرکت ها انتخاب شدند . روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس می‌باشد. ابزار سنجش و اندازه‌گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی روائی پرسشنامه ازنظر متخصصین و صاحب‌نظران استفاده گردید. برای برآورد ضریب پایائی در این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL8.5.4 استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رابطه بین دو متغیر بازاریابی داخلی و بازار گرایی معنی‌دار نیست. هم‌چنین بیش‌ترین اثر غیرمستقیم از تأثیر بازاریابی داخلی از طریق تعهد سازمانی بر بازار گرایی حاصل می‌گردد. با توجه به نتایج حاصل‌شده می‌توان بیان کرد که با توجه به عدم تائید رابطه مستقیم بین بازاریابی داخلی و بازار گرایی، متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی میانجی‌های کاملی بین بازاریابی داخلی و بازار گرایی هستند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: بازاریابی داخلی، بازار گرایی رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1396-6-28