بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930518935
نویسنده : ميثم ميرزايي
عنوان پایان نامه : ارزیابی قابلیت اطمینان در محیط رایانش¬ابری به همراه داده¬های عظیم با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : کامپیوتر
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حميدرضا احمدي فر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده داده¬های¬¬عظیم¬¬، مفهومی است برای مجموعه داده¬های حجیم که بزرگ¬، متنوع¬، با ساختار پیچیده و با دشواری¬هایی برای ذخیره¬سازی¬، تحلیل و تصویرسازی نمایش، پردازش¬های بیشتر یا نتایج می¬باشد. در حال حاضر، سرویس¬های نرم افزاری متعددی بر اساس رایانش¬ابری بهمراه داده¬های بزرگ توسط کاربران بسیاری مورد استفاده قرار می¬گیرنددر ابر¬های متحرک و سیار، اندازۀ داده¬¬های ثبت شده در نرم افزار پایگاه داده، بزرگ می¬شود. مدیران نرم افزار لازم است تا با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان نرم¬افزاری رایانش ابری با داده¬های بزرگ، به ارزیابی و بررسی رابطۀ بین نرم افزار پایگاه داده و نرم افزار ابری بپردازند. در این پژوهش، روشی جهت ارزیابی قابلیت اطمینان نرم افزار پیشنهاد شده است که بر اساس خوشه¬ بندی داده های خطا و شبکۀ عصبی، و الگوریتم یادگیری عمیق در محیط رایانش ابری با داده¬های بزرگ، عمل می¬کند. در این پژوهش، با استفاده از خوشه بندی k-means، یک تحلیل خوشه را در ازای داده¬های خطای نرم افزاری انجام داده شده و همچنین، یک روش تخمین از تعداد کل خطا¬های تشخیص داده شده بر اساس شبکۀ عصبی را معرفی¬شده که در آن، از نتیجۀ تحلیل¬خوشه استفاده شده است. در ادامه پژوهش خود، مثال¬های عددی مختلفی از ارزیابی قابلیت اطمینان نرم افزار در محیط رایانش ابری با داده های بزرگ ارائه شده است. کلمات کلیدی: رایانش ابری، داده های عظیم، یادگیری عمیق¬.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: رایانش ابری، داده های عظیم، یادگیری عمیق¬.
تاريخ دفاع : 1396-6-27