بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920556870
نویسنده : حميده فلاح رمضاني
عنوان پایان نامه : بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان‌های نقدی و نقش آن در رابطه ریسک و نسبت سهامداران کنترلی با هزینه حقوق صاحبان سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهدي مشكي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان‌های نقدی و نقش آن در رابطه ریسک و نسبت سهامداران کنترلی با هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور اثر محدودیت تأمین مالی بر ارتباط بین جریان نقدی عملیاتی و تغییرات وجه نقد نگهداری شده و نیز تأثیر محدودیت تأمین مالی بر ارتباط بین درصد سهام مالکیت سهامدار عمده، ریسک و اهرم مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج‌ساله از سال 1389 تا 1393 است. نتایج نشان می‌دهد هنگامی‌که از متغیر اندازه شرکت به‌عنوان شاخص تعیین محدودیت تأمین مالی استفاده شده است، تفاوت معناداری بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت تأمین مالی وجود نداشته و همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین رابطه درصد سهام سهامدار عمده، بتا و اهرم مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت تأمین مالی وجود ندارد؛ اما زمانی که متغیر سود نقدی به‌عنوان شاخص تعیین محدودیت تأمین مالی استفاده شد، نتایج حاکی از این بود که تفاوت معناداری بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت تأمین مالی وجود داشته و نیز تفاوت معناداری بین رابطه درصد سهام سهامدار عمده و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت تأمین مالی وجود دارد؛ درحالی‌که نتایج در خصوص درصد سهام سهامدار عمده و بتا نشان داد که تفاوت معناداری بین رابطه بتا و اهرم مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت تأمین مالی وجود ندارد. کلیدواژه: محدودیت تأمین مالی، حساسیت جریان‌های نقدی، سهامدار عمده، ریسک، اهرم مالی، هزینه حقوق صاحبان سهام.
كلمات كليدي : کلیدواژه: محدودیت تأمین مالی، حساسیت جریان‌های نقدی، سهامدار عمده، ریسک، اهرم مالی، هزینه حقوق صاحبان سهام.
تاريخ دفاع : 1395-5-27