بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940074905
نویسنده : سیدحسن پور رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تعیین کننده قصد استفاده مشتریان از برنامه های نرم افزاری بانکداری همراه (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نوید جعفری نژاد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در دهه گذشته، فنّاوري اطلاعات اثرات شگرفی بر صـنعت بانکـداري داشـته اسـت. ایـن امـر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمـایزي را بـراي مشـتریان خـود فـراهم کنند. بانکداری اینترنتی یکی از جدیدترین کانال های توزیع بانکداری الکترونیکی می باشد. ارائه خدمات اینترنتی از سوی بانک ها امکان کاهش هزينه و متمايز كردن و دسته بندي خدمات را براي مشتريان فراهم مي سازد و باعث افزایش تمایل مشتریان بر قصد استفاده از بانکداری اینترنتی در زندگی روزانه آنها می گردد. در پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده قصد استفاده مشتریان از برنامه های نرم افزاری بانکداری همراه بانک ملی استان گیلان می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است، و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کلیۀ مشتریان بانک ملی استان گیلان می باشند که از اپلیکیشن های بانک ملی بر روی تلفن همراه استفاده می کنند. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 309 نفر برآورد گردید. عناصر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده اند. دادهها از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه20 و PLS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که 7 فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته و 5 فرضیه تایید نشدند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: خدمات الکترونیکی، ريسك ادراک شده، قصد استفاده.
تاريخ دفاع : 1396-6-22