بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940108722
نویسنده : ثریا عموپور رودکلی
عنوان پایان نامه : تبیین قصد ترک خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رشت با توجه به نقش سکوت سازمانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مهم¬ترین، مؤثرترین و گسترده¬ ترین سازمان¬های اجتماعی که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هرکشور است. سازمان آموزش و پرورش از نظر اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و فراهم کردن زمینه تکامل و رشد آدمی، اهمیت بسیاری دارد. در این راستا هدف اصلی تحقیق تبیین قصد ترک خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رشت با توجه به نقش سکوت سازمانی است.پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهشبر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رشت است. تعداد نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق 226 نفر از کارکنان و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع غیراحتمالی در دسترس است. با توجه به محدود بودن جامعه ی آماری از فرمول کوکران محدود برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است و به طور کلی کلیه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تأثیر سکوت سازمانی بر رضایت شغلی و همچنین تأثیر رضایت شغلی بر قصد ترک خدمت بود. نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه ی بین سکوت سازمانی و قصد ترک خدمت به تایید رسید و فرضیه چهارم تحقیق هم نقش تعدیل کنندگی برون¬گرایی- درون¬گرایی در رابطه ی بین سکوت سازمانی و رضایت شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : قصد ترک خدمت سکوت سازمانی رضایت شغلی درون گرایی- برون گرایی
تاريخ دفاع : 1396-6-15