بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940156223
نویسنده : مریم دهدار
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تاثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر مطالبات معوق بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فرزین اربابی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مطالبات معوق بانکی در کشور زاده نه یک تصمیم و یک حادثه، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویدادها است که در برون و درون نظام بانکی رخ داده است. مطالبات معوق را می¬توان یکی از بزرگ¬ترین مشکلات بانک¬ها و موسسات¬مالی دانست که متاسفانه در کشور ما رقم بسیار بالایی دارد. لذا این تحقیق به بررسی تاثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر مطالبات معوق بانکی می‌پردازد. تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها با استفاده از آزمون‌های آماری هستیم. به لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. در این تحقیق شعب بانک تجارت در استان گیلان طی سالهای 1390 تا 1395 به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از روش پنل دیتا با استفاده از نرم افزار eviws استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ سود رابطه مثبت و معناداری با مطالبات معوق شعب بانک تجارت استان گیلان دارند. متغیرهای نسبت ذخیره بانکی به بدهی‌های معوق، بازدهی دارایی بانک رابطه منفی و معناداری با متغیر وابسته تحقیق دارد.
كلمات كليدي : نرخ سود، مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های معوق، ذخیره بانکی
تاريخ دفاع : 1396-5-1