بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940113542
نویسنده : زرین پرویزی
عنوان پایان نامه : پیش بینی رضایت زناشویی از طریق تاب آوری، سرسختی روانشناختی و باورهای ارتباطی-شناختی در زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش منظقه 1 شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فرهاد اصغری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی از طریق تاب آوری، سرسختی روانشناختی و باورهای ارتباطی شناختی درزنان کارمندآموزش پرورش ناحیه1رشت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان شاغل در اداره آموزش پرورش منطقه 1 شهرستان رشت بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 277 نفر از زنان شاغل به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش شامل رضایت زناشویی، تاب آوری، سرسختی روانشناختی و باورهای ارتباطی بود. با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی با تاب آوری (ضریب همبستگی: 510/0)، سرسختی روانشناختی (ضریب همبستگی: 521/0) و باورهای ارتباطی ناکارآمد (ضریب همبستگی: 410/0-) همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین باورهای ارتباطی (بتا: 444/0-)، سرسختی روانشناختی (بتا: 343/0) و تاب آوری (بتا: 237/0) توانسته‌اند 57 درصد از واریانس رضایت زناشویی زنان شاغل را پیش بینی نمایند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت که عوامل متعددی در ایجاد رضایت زناشویی دخیل هستند. لذا با بکارگیری مداخلات مناسب می توان به آگاه سازی زوجین در این زمینه کمک کرد. کلمات کلیدی: تاب آوری، سرسختی روانشناختی و باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی، زنان شاغل
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تاب آوری، سرسختی روانشناختی و باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی، زنان شاغل
تاريخ دفاع : 1396-06-29