بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940073812
نویسنده : رقيه زادشفق
عنوان پایان نامه : تبیین تعهد سازمانی با تاکید بر جو اخلاقی سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه: کارکنان فرمانداری های استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده يكي از عوامل تأثيرگذار بر موفقيت سازمان ها، تعهد سازماني بوده و نتايج مطالعات انجام گرفته نشان مي دهندکه كاركنان متعهد تمايل دارند خود را قسمتي از سازمان و تيم كاري شان بدانند و در تصميم هاي سازماني بيش تر مشاركت كنند. باتوجه به این که کارکنان دستگاه های دولتی مثل فرمانداری های استان گیلان تعهد مستمر بیش تری نسبت به تعهد عاطفی نسبت سازمان دارند. باتوجه به اهمیت این موضوع این تحقیق هدف تحقیق حاضر بررسی میزان تأثیرجو اخلاقی کاری، رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان فرمانداری های استان بوده است.این تحقیق براساس ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري در پژوهش حاضرکارکنان فرمانداری های استان گیلان به تعداد 990 نفر بوده و 261 نفر از آن ها به عنوان نمونه‌ی تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه نامحدود به دست آمد. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر ، خوشه ای –تصادفی ساده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و PLS2استفاده شد از 7 فرضیه ارائه شده در تحقیق 6 فرضیه مورد تأیید و یک فرضیه رد شد. فرضیه های مورد تأیید عبارتند از: تأثیر (جو اخلاقی کاری بر رضایت شغلی، جو قانونی بر رضایت شغلی، جو نوع دوستی بر رضایت شغلی، جو مستقل بر رضایت شغلی، حقوقی و اصولی بر رضایت شغلی، رضایت شغلی بر تعهد سازمانی) است هم‌چنین جو ابزاری بر رضایت شغلی تأثیر ندارد. از بین فرضیه های مورد تأیید بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی و کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر جو نوع دوستی بر رضایت شغلی بوده است. واژگان کلیدی: تعهد سازمانی جواخلاق کاری، رضایت شغلی
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تعهد سازمانی جواخلاق کاری، رضایت شغلی
تاريخ دفاع : 1396-6-13