بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940029973
نویسنده : مسعود عبداللهي
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین عملکرد منتورینگ با نیات ترک خدمت باتوجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: کارکنان شعبات بانک ملی در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده قصد ترک شغل کارکنان کلیدی در سازمانها یکی از مهم ترین دغدغه سازمان ها می باشد که سازمان ها می توانند علل و عوامل ترک شغل یا خدمت را شناسایی کنند و سیاست ها و روشهای موثر را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا به کار گیرند چرا که نیروی انسانی، مهمترین و ارزشمندترین عامل، از منابع مختلف تولید است با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال که آیا بین عملکرد منتورینگ(عملکرد منتورینگ) با نیات ترک خدمت کارکنان شعبات بانک ملی در استان گیلان از طریق حمایت سازمانی ادراک رابطه معناداری وجود دارد پرداخته است. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 1159 نفر از کارکنان شعبات بانک ملی در استان گیلان هستند. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر ، نمونه برداری احتمالی خوشه ای – تصادفی بوده است.274 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و2 SMART PLSاستفاده شد. از چهار فرضیه ارائه شده در تحقیق سه فرضیه به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفتند فرضیه های مورد تأیید عبارتند از رابطه (بین عملکرد نظارتی با حمایت سازمانی ادراک شده، بین حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت، بین عملکرد نظارتی با نیت ترک خدمت از طریق حمایت سازمانی ادراک شده ) بوده و رابطه بین عملکرد نظارتی با نیت ترک خدمت مورد تأیید قرار نگرفت. بیش ترین شدت تأثیر بین عملکرد نظارتی با حمایت سازمانی ادراک شده و کم ترین شدت تأثیر بین عملکرد نظارتی با نیت ترک خدمت از طریق حمایت سازمانی ادراک شده بوده است. واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، عملکرد منتورینگ، قصد ترک شغل
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، عملکرد منتورینگ، قصد ترک شغل
تاريخ دفاع : 1396-6-19