بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633401
نویسنده : مریم ابهری خوشدل
عنوان پایان نامه : تاثیرآموزش استراتژی های واژگان هدایت شده بر یادگیری واژگان انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, آرش سحرخیز عربانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر می کوشد به بررسی اثر به کارگیری آموزش استراتژی های واژگان هدایت شده بر یادگیری واژگان انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه بپردازد. محققان براین باورند که بکارگیری استراتژی های یادگیری واژگان درمقایسه با مهارت های دیگر برای ارتقای دانش واژگان یادگیرندگان زبان دوم مؤثرتر است. بدین منظور ، ۶۰ زبان آموز پسر سطح متوسطه با رده سنی ۷ ۱ - ۵ ۱ از میان ۸۰ زبان آموز از کانون زبان ایران،شعبه بابل، مازندران، از طریق آزمون SPT تعیین سطح و سپس بصورت تصادفی به دو گروه ۳۰ نفره آزمایش و شاهد تقسیم بندی شدند. ۳۰زبان آموز گره آزمایش برنامه آموزشی هفت هفته (دو باردر هفته) از طریق آموزش زبان مبتنی برآموزش استراتژی های یادگیری واژگان دریافت نمودند درحالیکه ۶۰زبان آموز گروه شاهد آموزش سنتی دریافت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون های تی تست مستقل و مزدوج ، آزمون لوین و eta squared به کمک نرم افزاز SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق با توجه به نمرات بالای گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد که به کارگیری روش آموزش زبان مبتنی بر آموزش استراتژی های یادگیری واژگان در پیشرفت یادگیری واژگان انگلیسی زبان آموزان سطح متوسطه موثر است. بعلاوه این تحقیق به این نتیجه دست یافت که آموزش استراتژی های یادگیری واژگان، فعالیت ذهنی زبان آموزان را جهت پردازش شکل کلمات (به لحاظ آوایی و واجی) به کارگرفته و فرایندادراکی و شناختی آنها را افزایش می دهد تا نه تنها معانی لغات را کشف کنند، حدس بزنند و بفهمند بلکه آنهاراهمزمان باموففیت بیشتر به خاطر بسپارند.
كلمات كليدي : یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
تاريخ دفاع : 1395-6-17