بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930407071
نویسنده : افشین برزگر مرادی
عنوان پایان نامه : تبیین اثر تبلیغات دهان به دهان بر شبکه‎های اجتماعی (مطالعه موردی : سازمان گمرک و بنادر شهر انزلی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در بازارهاي به شدت رقابتی امروز،مدیران شرکتها درجستجوي روشهاي جدیدي براي آگاه ساختن مردم ازمحصولات خود و بهبود نام تجاري خودهستند.آنها جهت رسیدن به این مقصود از روشهاي بازاریابی متنوعی براي جذب بیشتر مشتریان استفاده میکنند.یکی از مؤثرترین این روشها که برپایه ارتباطات میان افرادشکل گرفته است،بازاریابی دهان به دهان است.از این رو،در تحقیق حاضربه تبیین اثر تبلیغات دهان به دهان برشبکه‎های اجتماعی(مطالعه موردی:سازمان گمرک و بنادرشهرانزلی)پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق مشتریان سازمان گمرک وبنادرشهرانزلی میباشندکه باتوجه به نامحدودبودن جامعه،ازروش غیراحتمالی دردسترس تعداد326نفرازبین جامعه آماری تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف تحقیق،ازنوع کاربردی میباشدوطرح تحقیق دراین پژوهش،توصیفی-پیمایشی ازنوع همبستگی است.همچنین ازپرسشنامه‎های استاندارد(Kucukemiroglu,2015)برای گردآوری داده‎ها کمک گرفته شده است.برای تجزیه وتحلیل داده‎ها نیز ازآزمونهای از آزمون کولموگوروف-اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع داده¬هاوبهره گیری از رویکردمدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیربرازش کلی مدل وآزمون فرضیه¬ها ازنرم افزارهایLisrel8.8وSpss21 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهدکه ،نظر پویا برتبلیغات دهان به دهان آنلاین،نوآوری بر نظر پویا، نظر رهبر بر تبلیغات دهان به دهان آنلاین، نوآوری بر تبلیغات دهان به دهان آنلاین،سرمایه اجتماعی بر نظر رهبر،سرمایه اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان آنلاین،اعتماد بر نظرپویا، سرمایه اجتماعی برنظر پویا ، اعتماد بر تبلیغات دهان به دهان آنلاین، واعتماد برنظر رهبر ونوآوری بر نظر رهبر تاثیرمثبت ومعناداری دارند.درنهایت پیشنهاداتی به سازمان گمرک وبنادرشهرانزلی ارائه شده است.
كلمات كليدي : تبلیغات دهان به دهان،شبکه‎های اجتماعی،شبکه‎های اجتماعی آنلاین،سرمایه اجتماعی
تاريخ دفاع : 1396-06-13