بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930490709
نویسنده : مصطفي شاملي
عنوان پایان نامه : بررسی تجزیه ترکیبات فنلی توسط قارچ آسپیرژیلوس نایجر
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا ملک نژاد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: ترکیبات فنلى به دلیل ویژگی‏های خاص نظیر سمیت، اثر بر طعم و بوى آب و اثر زیان بار بر سلامت انسان و موجودات زنده، جزء آلاینده‏هاى اولویت‌دار می‏باشند، حضور فنول در پساب‌های صنعتی برای طبیعت مضر بوده و خطرات بهداشتی مختلفی را در پی دارد این آلاینده‌ها در فاضلاب خروجی بسیاری از صنایع دیده می‌شوند. حذف بیولوژیکی ترکیبات آلی از فرآیند موثری برای حذف فنل از محلول آبی می‌باشد. مواد و روش: در این تحقیق از قارچ آسپرژیلوس نایجر برای حذف فنل استفاده شده است، ابتدا امکان‌پذیری فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی و در حجم یک لیتر حاوی مقادیر 1/0 ،2/0 ، 3/0، 4/0 گرم فنول در مدت زمان مختلف 24-48-72-96 ساعت ، دمای 37 درجه انکوباسیون و pH ، 5-6-7-8 و درصد تلقیح 10، 20، 30، 40 مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه: نتایج پس ازبهینه سازی بیانگر این بود که قارچ آسپرژیلوس در دو بستر A 4 )5 pH=،درصد تلقیح 40 ،مدت زمان 96 ساعت و میزان فنل 400 میلی گرم بر لیتر( وD 1 ) 8pH=، درصد تلقیح 10، مدت زمان 96 ساعت و میزان فنل 200میلی گرم بر لیتر( در نهایت جهت تایید صحت آزمایشات مقدار حذف فنل توسط روش HPLC مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تقریبا همسو بود. نتیجه گیری کلی: آنالیز GC Mass و متابولیت های حاصل از آن تائید کننده فرآیند تجزیه بود. واژگان کلیدی:آسپرژیلوس نایجر، آلاینده ها ، حذف ترکیبات فنول
كلمات كليدي : واژگان کلیدی:آسپرژیلوس نایجر، آلاینده ها ، حذف ترکیبات فنول
تاريخ دفاع : 1395-11-27