بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940220911
نویسنده : سهیل بشیری
عنوان پایان نامه : تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش وجه نقد نگهداری شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش وجه نقد نگهداری شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش انجام تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي مي باشد و به دنبال تعيين رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و بهبود ارزش وجه نقد نگهداری شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. و از اين جهت كه نتايج حاصل از آن را مي توان در بورس اوراق بهادار تهران بكاربرد از نوع كاربردي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و براي نمونه گيري از روش نمونه گيري حذف سيستماتيك استفاده شده است که حجم نمونه برابر 128 شرکت می باشد. که شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره زمانی انجام پژوهش سال های 1390تا 1394 می باشد. داده هاي مورد نياز پژوهش از بانك اطلاعاتي تدبيرپرداز و ره آورد نوين گردآوري شد. داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج شده و سپس جهت آزمون فرضيات از رگرسيون استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت انجام محاسبه ها و تخمين مدل رگرسيون Eviews 9 مي باشد. نتایج بیانگر این است که ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش وجه نقد نگهداری شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، وجه نقد، بورس اوراق بهادار، نسبت های مالی
تاريخ دفاع : 1396-6-29