بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940085363
نویسنده : فاطمه اقدامي
عنوان پایان نامه : رابطه بین نظریه ذهن وسازگاری اجتماعی با خودپنداره تحصیلی دردانش آموزان دارای اختلال یادگیری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ین نظریه ذهن وسازگاری اجتماعی با خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری پایه های سوم تا ششم(120 نفر) مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 96-95 هستند که براساس جدول مورگان، 93 نفر به روش نمونه گیری در دسترس (45 نفر دختر و 48 نفر پسر) ، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق عبارتند از: آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999)،پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چین (2004)، پرسشنامه سازگاری کودکان دخانچی(1377). از روش همبستگی پیرسون و تحلیل آماری رگرسیون گام به گام، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: 1- اثر نظریه ذهن بر خودپنداره تحصیلی (186/10)، مثبت و در سطح 01/0 معنی دار می باشد.نیز اثر سازگاری اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی (6/13)، مثبت و در سطح 01/0 معنی دار می باشد. 2- رابطه تئوری ذهن با خودپنداره تحصیلی (73/0)، مثبت و در سطح (01/0) معنی دار می باشد. 3- رابطه سازگاری اجتماعی با خودپنداره تحصیلی (819/0)، مثبت و در سطح (01/0) معنی دار می باشد. 4- رابطه نظریه ذهن با سازگاری اجتماعی (893/0)، مثبت و در سطح (01/0) معنی دار می باشد. باتوجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، تحت تاثیر نظریه ذهن و سازگاری اجتماعی می باشد. کلید واژه ها: نظريه ذهن، سازگاری اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و دانش آموزان داراي اختلال یادگیری.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: نظريه ذهن، سازگاری اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و دانش آموزان داراي اختلال یادگیری.
تاريخ دفاع : 1396-6-20