بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920164107
نویسنده : علي جوادي پيربستي
عنوان پایان نامه : طراحی الگوی بهینه کلیدزنی به منظور بازیابی بار در شبکه توزیع با لحاظ تغییرات بار و با هدف بهبود قابلیت اطمینان در حضور تولیدات بادی با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عبدالرضا توكلي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده بازیابی بار موجب بهبود قابلیت اطمینان در شبکه‌هاي توزیع شده و جهت کاهش مشترکین بی‌برق موثر می‌باشد. منظور از بازیابی بار در شبکههای توزیع اعمالی است که پس از بی‌برق شدن ناحیهای از شبکه، در اثر وقوع خطا یا برنامه‌ریزی قبلی، برای تغذیه حداکثر بارهای بی‌برق تحت قیود شبکه در کم‌ترین زمان ممکن باید انجام گیرد. این عمل با بدست آوردن یک آرایش مناسب جدید برای شبکه و اجرای آن توسط کلیدهای مانور برآورده می‌شود. این پایان‌نامه روشی برای بازیابی بار در شبکه‌های توزیع با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده بادی و تغیرات بار ارائه می‌کند. برای حل مساله نیز از الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده میشود. کمینه ‌کردن انرژی‌ تامین نشده و تلفات شبکه جزء توابع هدف مساله هستند. روش ارائه شده با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف بر روی یک شبکه شعاعی 33 شین مورد ارزیابی قرار میگیرد. پس از انجام مطالعات عددی، نتایج حاصله نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. واژه¬های کلیدی: الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات (PSO)، بازیابی بار، تولید پراکنده بادی، شبکههای توزیع
كلمات كليدي : واژه¬های کلیدی: الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات (PSO)، بازیابی بار، تولید پراکنده بادی، شبکههای توزیع
تاريخ دفاع : 1396-2-31