بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900738532
نویسنده : علي نعمت جو
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند محصولات تکنولوژی محور با تاکید بر سودمندی تکنولوژی (مطالعه موردی: صنعت گوشی تلفن همراه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده سرعت تغییر تحول در آستانه قرن بیست و یکم آن چنان زیاد است که درک مسیر آن امکان پذیر نیست ؛ و این در حالی است که مدیران سازمان ها باید خود را در پیچ و خم زمان ، متناسب با این تغییر و تحول هدایت و رهبری کنند. در هرسازمانی چه تولیدی و چه خدماتی مهمترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان مشتریان آن هستند به نحوی که چنانچه سازمان در جلب رضایت و به خصوص وفاداری آنان موفق شود زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا نموده است . لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند محصولات تکنولوژی محور با تاکید بر سودمندی تکنولوژی می‌باشد. با توجه به اینکه در این تحقیق، رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد، لذا، تحقیق همبستگی می‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق را مشتریان گوشی تلفن همراه برند سامسونگ شهرستان رشت، تشکيل مي‌دهند؛ با توجه به اینکه تعداد مشتریان تلفن گوشی همراه سامسونگ شهر رشت مشخص نمی‌باشد، از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شده است که نهایتا 246 نفر به عنوان نمونه تحقیق مد نظر قرار گرفته شد. جهت آزمون فرضیات این تحقیق، از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سادگی تکنولوژی بر ادارک سودمندی، تعاملی بودن تکنولوژی بر ادارک سودمندی، سادگی تکنولوژی بر تعاملی بودن تکنولوژی، ادارک سودمندی بر رضایت مشتری، ادارک سودمندی بر اعتماد به برند، رضایت مشتری بر اعتماد به برند، ادارک سودمندی بر وفاداری، رضایت مشتری بر وفاداری به برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند تاثیر معنادار دارد. کلمات کلیدی: وفاداری به برند، سودمندی تکنولوژی، اعتماد به برند، ادارک سودمندی و رضایت مشتری
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: وفاداری به برند، سودمندی تکنولوژی، اعتماد به برند، ادارک سودمندی و رضایت مشتری
تاريخ دفاع : 1395-11-30