بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940507803
نویسنده : فرزاد زاهد مقدم
عنوان پایان نامه : تاثیر کسب دانش بر عملکرد سازمان با توجه به گرایش کارآفرینی در بانک‌های استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از موضوعات مهم و اساسی در صنعت بانکداری کشور نوع نگاه به نظام بانکی و انتظارات از آن است. نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد. اثربخشی عملکرد نظام بانکی زمانی میسر خواهد شد که سایر عناصر و بخش‌های پازل و مجموعه اقتصادی کشور نیز در جای خود واقع شده و عملکرد مناسبی داشته باشند. با توجه به مشکلات صورت گرفته در این زمینه، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر کسب دانش بر عملکرد سازمان با توجه به گرایش کارآفرینی در بانک‌های استان گیلان می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می¬گردد. جامعه آماری تحقیق حاضر بخش‌های سرپرستی کلیه بانک‌های استان گیلان می‌باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت سرشماری انتخاب شد که بر اساس تعداد 5 نفر از کارکنان بخش‌های سرپرستی کلیه بانک‌های استان گیلان مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیه‌ها، از تکنیک تحلیل ساختار‌های عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد و با استفاده از نرم افزار PLS ضرایب مسیر برای متغیرها بررسی گردید و مدل عملیاتی تحقیق ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که کسب دانش تأثیر مثبتی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد عملیاتی می‌گذارد، اما بر روی عملکرد مالی هیچ تاثیری ندارد. همچنین، نتایج حاصل از بررسی داده‌های تحقیق نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی تأثیر مثبتی دارد.
كلمات كليدي : کسب دانش، گرایش به کارآفرینی، عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی
تاريخ دفاع : 1396-6-20