بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940205321
نویسنده : ستار شیرزاد چناری
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر تردید در خرید سبز بر قصد خرید سبز از طریق نگرانی و دانش زیست‌محیطی در خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملت در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترسید محمو شبگو منصف,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه بانكداري بدون كاغذ يا بانكداري سبز در جهان طرفداران زيادي داشته و يكي از اهداف اخلاقي و اجتماعي بانك هاي بزرگ جهان انجام كليه امور بانكي بدون كاغذ است. مهمترین دغدغه ای که مصرف کنندگان خدمات سبز در نظر دارند این است که الگوی رفتاری و قصد خرید آنها هیچگونه آثار منفی زیست محیطی نداشته باشد و یا این آثار منفی در حداقل میزان خود باشند. در این راستا هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر تردید در خرید سبز بر قصد خرید سبز از طریق نگرانی و دانش زیست محیطی در خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملت در استان گیلان است. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت در استان گیلان می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع روش نمونه گیری سهمیه ای و غیر احتمالی در دسترس می باشد. تعداد نمونه مورد مطالعه شامل 352 مشتری است. پس از جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد، جهت ارزیابی روابط بین متغیرها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است و به طور کلی کلیه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت تردید خرید خدمات بانکداری سبز بر نگرانی زیست محیطی، دانش زیست محیطی و قصد خرید خدمات بانکداری سبز مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیکی داشت. همچنین نقش میانجی نگرانی زیست محیطی در ارتباط بین تردید خرید خدمات بانکداری سبز و قصد خرید خدمات بانکداری سبز مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز تایید شد. بعلاوه نقش میانجی دانش زیست محیطی در ارتباط بین تردید خرید خدمات بانکداری سبز و قصد خرید خدمات بانکداری سبز مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیکی هم مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: قصد خرید، تردید خرید خدمات، نگرانی زیست محیطی، دانش زیست محیطی، بانکداری الکترونیک.
تاريخ دفاع : 1396-6-27