بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940072083
نویسنده : حسین امینی کیاسرائی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مدیریت سود و قابلیت خواندن گزارش مالی سالانه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و قابلیت خواندن گزارشات مالی سالانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور تعداد 112 شرکت در دوره زمانی1390-1394 انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. بدين منظور یک فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت و بر اساس نتیجه ای که از آزمون فرضیات در اين پژوهش به دست آمد می توان اظهار داشت که متغیر مدیریت سود مثبت و معناداری با متغیر قابلیت خوانا بودن گزارشات مالی دارد.
كلمات كليدي : مدیریت سود – گزارشگری مالی – قابلیت خوانا بودن
تاريخ دفاع : 1396-06-26