بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940102805
نویسنده : فاطمه سیاهی
عنوان پایان نامه : مطالعه ی رابطه ی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت مدیریتی و تامین مالی از طریق بدهی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدیرانی که دارای قراردادهای پاداش مبتنی بر سود می باشند، تمایل دارند تا از روش های افزاینده سود به منظور حداکثر کردن درآمدهای خود استفاده کنند. سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص مورد حاصله میان سهامداران با انباشته کردن سود در شرکت می گویند. انباشت با تقسیم سود هر دو هدف فایل قبولی هستند اما متضادند هر قدر شرکت سود بیشتری توزیع کند. اندوخته کمتری خواهد داشت و در نتیجه شرکت رشد پایین تری دارد لذا یکی از وظایف ظریف و خطیر مدیران مالی تقسیم سود حاصله به نحو مطلوب بین سهامداران و اندوخته ها است به صورتی که ارزش شرکت حداکثر شود. با توجه به مطالب فوق هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود، مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق بدهی ها است. در این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده ی زمانی سال 1389 تا پایان سال 1394 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است، که 78 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. این پژوهش از منظر هدف پژوهش، پژوهشی کاربردی می باشد. این پژوهش در حوزه پژوهش های اثباتی مالی قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاض معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن ، استقرایی و از جهت نوع مطالعه، کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سیاست تقسیم سود (بازده سود سهام نقدی) و مالکیت مدیریتی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل(اندازه شرکت و اهرم مالی) ارتباط معنادار وجود دارد. بین سیاست تقسیم سود( بازده سود سهام نقدی) و تأمین مالی از طریق بدهی ها با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (اندازه شرکت و بازده دارایی ها) ارتباط معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که؛ بین سیاست تقسیم سود، مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق بدهی ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. به مالکان و مدیران که نقش مهمی در تصمیم گیری های انجام شده و ارزیابی عملکرد در شرکت های بورس دارند، توصیه می شود تا در راستای ارائه گزارش های مالی با کیفیت تر به بازار گام بردارند.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: سیاست تقسیم سود، مالکیت مدیریتی، تأمین مالی از طریق بدهی.
تاريخ دفاع : 1396-6-6