بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940053643
نویسنده : متین احمدزاده
عنوان پایان نامه : نقش سبکهای رهبری و سلامت سازمانی بر اجحاف ادراک شده کارکنان دادگستری شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اهمیت منابع انسانی در سازمان، ضرورت رهبری صحیح آنان یکی از دغدغه¬های مدیران امروز است. رهبری عنصری مهم برای حیات، رشد، بالندگی یا مرگ سازمان محسوب می¬شود. با توجه به محیط رقابتی و پیچیدگی مهارت¬ها و ارتباطات، توفیق سازمان بدون سبک رهبری مناسب مدیران چندان مقدور نیست. این تحقیق با هدف تعیین نقش سبکهای رهبری و سلامت سازمانی براجحاف ادراک شده کارکنان دادگستری شهرستان رشت انجام گرفت. مدل مطرح شده در این تحقیق بر مبنای غلام زاده و همکاران (2012) تدوین شده است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت و فرضیه¬های تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش 500 نفر است که با استفاده از فرمول نمونه¬گیری کوکران حجم نمونه مورد نظر 217 نفر تعیین شده است. با روش نمونه¬گیری متناسب طبقه¬ای 217 پاسخ قابل استفاده، جمع¬آوری گردید. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه و مقیاس اندازه¬گیری در آن طیف پنج گزینه¬ای لیکرت است. پس از تأیید روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه و روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی و همچنین سنجش و مقایسه پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و معیار CR انجام گرفت. یافته¬های تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین سبک رهبری تحول¬آفرین و بی¬تفاوت با سلامت سازمانی و همچنین بین سلامت سازمانی بر اجحاف ادراک شده وجود داشته است.
كلمات كليدي : اجحاف، رهبری بی¬تفاوت، رهبری تعاملی، رهبری تحول¬گرا، سلامت سازمانی
تاريخ دفاع : 1396-6-27