بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940005533
نویسنده : مریم حسینی موشنگایی
عنوان پایان نامه : سنجش عوامل مؤثر بر رضايت دانشجويان از خدمات الكترونيك دانشگاههاي گيلان و آزاد اسلامي COBRA واحد رشت براساس مدل
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده يكي از عوامل موفقيت خدمات الكترونيكي دانشگاهها ايجاد رضايت در دانشجويان به عنوان مخاطبان اصلي آن ميباشد. و يكي از گزينههاي دانشگاهها براي ارتقاء كيفيت خدمات بهرهگيري از فنآوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات الكترونيك ميباشد. كانال و رسانه اصلي ارائه خدمات الكترونيك همان وب سايت دانشگاه است كه تمامي خدمات از آن طريق ارائه ميشود. در اين تحقيق به دنبال سنجش عواملي هستيم كه بر رضايت دانشجويان از خدمات الكترونيك دانشگاههاي گيلان و آزاد اسلامي رشت اثر دارند. دادههاي ساخته عثمان و همكاران( 2014 ) تهيه و جمع (COBRA) مورد نياز از طريق پرسشنامه براساس مدل آوري شد. كه روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفتهاست. جامعه آماري اين تحقيق شامل 29612 نفر دانشجوي دانشگاه گيلان و آزاد اسلامي است كه به ترتيب تعداد 16385 نفر دانشجوي دانشگاه گيلان و 13227 نفر دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي را شامل ميشود. به دليل آنكه يكي از اهداف اين تحقيق مقايسه رضايت دانشجويان دو دانشگاه از خدمات الكترونيك آنها است بنابراين دو حجم نمونه تعيين گرديد كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد 210 نفر از دانشگاه گيلان و 168 نفر از دانشگاه آزاد رشت تعيين شد. سپس پرسشنامهها بين دانشجويان با استفاده از روش غير احتمالي در دسترس توزيع گرديد.و سرانجام بعد از انجام گرديد و براساس روش Pls و Spss جمع آوري دادهها، تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزارهاي تحليل مسير در مقام مقايسه، نتايج نشان داد كه در رابطه ميان فايده و هزينه استفاده از خدمات الكترونيك و رضايت الكترونيك دانشگاه گيلان داراي وضعيت بهتري نسبت به دانشگاه آزاد رشت ميباشد. در رابطه ميان فرصت استفاده از خدمات الكترونيك و رضايت الكترونيك، دانشگاه آزاد رشت داراي وضعيت بهتري نسبت به دانشگاه گيلان مي باشد.و فرضيه سوم، بعد خطر ادراك شدهي استفاده از خدمات الكترونيك در هر دو دانشگاه رد شد كه اين نشان دهنده تاثير كم اين بعد در ميزان رضايت دانشجويان از خدمات الكترونيك دو دانشگاه دارد.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: خدمات الكترونيك، رضايت الكترونيك دانشجويان، دانشگاههاي گيلان و آزاد اسلامي رشت
تاريخ دفاع : 1396-6-27