بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940076114
نویسنده : سید محمد موسوی اشکوری
عنوان پایان نامه : تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر موفقیت رقابتی (مطالعه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , خانم مریم حسن زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده فضاي رقابتي، سازمان ها را به سمتي مي برد تا از ابزارها و شيوه هاي مختلفي براي توسعه كمي و كيفي بازار خود بهره ببرند. مسئولیت اجتماعی سازمان ها در طول چندین دهه همگام با توسعه های اجتماعی، سیاسی و تجاری تكامل یافته و به شدت تحت تأثیر و نفوذ جهانی شدن، ارتباطات وسیع، روند های جهانی و تغییرات در قوانین در سطح بین‌‌الملل بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر، سنجش تاثیر مسئولیت اجتماعی بنگاه های کوچک و متوسط استان گیلان بر موفقیت رقابتی آن ها است. از 195 بنگاه کوچک و متوسط در جامعه آماری و به روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است که روایی محتوایی آن توسط کارشناسان مورد تائید قرارگرفته است. هم‌چنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر با 0.976 است. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. و نتایج حاصل نشان داده است که مسئولیت اجتماعی بنگا‌ه های مذکور بر موفقیت رقابتی و عملکرد آن ها تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌چنین عملکرد بنگاه‌ها تاثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت رقابتی دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی، موفقیت رقابتی، عملکرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط، استان گیلان.
تاريخ دفاع : 1396/6/13