بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920150816
نویسنده : مارال شاد خوش مایه
عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش نظریه ایکس تیره بر توانایی یادگیری ساختارهای نحوی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه ارجمندی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , رامین رحیمی,
چكيده : تحقیق حاضر می کوشد به بررسی اثر به کارگیری آموزش نظریه ایکس تیره بر توانایی یادگیری ساختارهای نحوی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی بپردازد. این باور وجود دارد که توانایی رسم نمودار درختی به کمک فرضیه ایکس تیره از مهارت اصلی دانش نحو است که ساختارهای عبارتی و واژگانی را دربرمی گیرد. بدین منظور، ۶۰ دانشجوی زبان انگلیسی پسر و دختر در مقطع کارشناسی با رده سنی ۳۲ - ۹ ۱ از میان ۷۵ زبان آموز از دانشگاه آزاد واحد رشت، از طریق آزمون QPT تعیین سطح و سپس بصورت تصادفی به دو گروه ۰ ۳ نفره آزمایش و شاهد تقسیم بندی شدند. سی زبان آموز گروه آزمایش برنامه آموزشی ۰ ۲جلسه (در دو ترم سال تحصیلی) از طریق آموزش ساختارهای نحوی مبتنی بر به کارگیری آموزش نظریه ایکس تیره دریافت نمودند درحالیکه ۰ ۳ زبان آموز گروه شاهد آموزش ساختارهای نحوی را در همان دوره بدون به کارگیری آموزش نظریه ایکس تیره دریافت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون های تی تست مستقل و مزدوج، آزمون لوین و eta squared به کمک نرم افزاز SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق با توجه به نمرات بالای گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد که به کارگیری روش آموزش ساختارهای نحوی مبتنی بر به کارگیری آموزش نظریه ایکس تیره در پیشرفت یادگیری ساختارهای نحوی دانشجویان زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی موثر است. بنابراین، به کارگیری آموزش نظریه ایکس تیره به عنوان ابزاری برای ارتقای نه تنها دانش نحوی بلکه رشد زبانی زبان آموزان سودمند است؛ چیزی که فرایند شناختی آنهارا به کار می گیرد.
كلمات كليدي : توانایی یادگیری ، ساختار نحوی ، آموزش،تئوری
تاريخ دفاع : 1395-10-11