بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930273464
نویسنده : ميلاد احمدي
عنوان پایان نامه : اثر خودتولیدی به واسطه تصاویر پویانمایی بر دانش اصطلاحات فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر به بررسی اثر خودتولیدی به واسطه ی تصاویر پویا نمایی بر دانش اصطلاحات فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط می پردازد. به همین منظور 60 زبان آموز مذکر، با رده ی سنی 14 تا 19 سال در آموزشگاه کانون زبان ایران واقع در رشت از میان 120 زبان آموز از طریق آزمون SPT انتخاب شدند. زبان آموزان به صورت تصادفی در یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند. قبل از انجام پیش آزمون و پس آزمون برای شرکت کنندگان، یک فهرست شامل 80 اصطلاح به 50 فراگیرنده ی سطح متوسط که از طریق آزمون SPT انتخاب شده بودند، داده شد و از آنها خواسته شد بر اساس آشنایی خود با اصطلاحات آنها را رده بندی کنند. معدل و انحراف معیار برای 80 اصطلاح محاسبه شد و 40 اصطلاح که معدل کمتر از 2 داشتند به عنوان کمتر شناخته شده انتخاب شدند. سپس گروه آزمایشی، خودتولیدی به واسطه ی تصاویر پویانمایی را طی 20 جلسه دریافت نمود. ضمنا، گروه گواه روش تعاریف فارسی یا انگلیسی را طی 20 جلسه دریافت نمود. سپس یک پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که گروه آزمایشی به واسطه ی خودتولیدی به واسطه ی تصاویر پویا نمایی در مقایسه با گروه گواه به نمرات بالاتری دست یافتند. یافته ها نشان داد که بکارگیری خودتولیدی به واسطه ی تصاویر پویانمایی به فراگیران کمک خواهد کرد اصطلاحات را بهتر فرا بگیرند. همچنین، از طریق خودتولیدی، فراگیرندگان به شکل نیمه خودآگاه درگیر فرایند فعال تهیه و تدوین مطالب درسی در کلاس خواهند بود. ضمن اینکه برای آنها این فرصت بزرگ فراهم خواهد شد که دامنه ی لغات خود را از طریق حدس زدن لغت مرتبط مرور کنند و گسترش دهند.
كلمات كليدي :
تاريخ دفاع : 1395-6-15