بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910876661
نویسنده : کبری صدیقی رودسری
عنوان پایان نامه : اثر مقدار فسفر بر رشدو عملکرد باقلا در شهرستان رودسر
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی صفرزاده ویشگائی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده به منظور بررسی اثر فسفر بر رشد و عملکرد باقلا، آزمایشی با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان رودسر واقع در استان گیلان به مرحله اجرا در آمد. تیمار های مورد بررسی عبارت بودند از: (عدم مصرف کود فسفر یا شاهد)،20 ،40 ، 60 ، 80 ، 100 ، 120 ، 140 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل. این مقادیر به صورت نواری در دو طرف خطوط کاشت مصرف شدند خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: صفات برداشت اول غلاف سبز، برداشت دوم غلاف سبز، عملکرد کل غلاف سبز، تعداد غلاف قابل برداشت در متر مربع، تعداد غلاف نارس در متر مربع، تعداد انشعابات ساقه، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت غلاف خشک، شاخص برداشت دانه خشک، عملکرد قسمت های هوایی، وزن صد دانه، وزن خشک پوسته غلاف، عملکرد غلاف خشک و عملکرد دانه خشک. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد مقادیر مختلف مصرف فسفر بر برداشت دوم غلاف سبز، عملکرد غلاف سبز، تعداد غلاف قابل برداشت در متر مربع، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد قسمت های هوایی، وزن خشک پوسته غلاف، عملکرد غلاف خشک و عملکرد دانه خشک اثر معنی داری داشتند. مقایسه میانگین صفات بررسی شده نشان داد با افزایش مقدار مصرف فسفر تا 100 کیلوگرم در هکتار به تدریج کلیه صفات افزایش پیدا کردند اما با افزایش بیشتر مقدار مصرف فسفر تا 140 کیلوگرم در هکتار روند افزایش این صفات متوقف شده بر اساس نتایج به دست آمده بهترین مقدار مصرف فسفر برای افزایش رشد و عملکرد باقلا در منطقه 120 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل به دست آمد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: فسفر، باقلا، عملکرد غلاف، عملکرد دانه.
تاريخ دفاع : 1394-6-30