بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940506455
نویسنده : جواد بابایی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار شهروندی از طریق توانمندسازی روانشناختی در سازمان راه و شهرسازی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بررسی نگرش ها و تمایلات درونی کارکنان به عنوان یکی از شاخص هاي اجتماعی، به دلیل نتایج قابل ملاحظه اي که می‌توانـد بـر بهبـود رفتـار سازمانی، عملکرد، اثربخشی و پیشرفت سازمان و کاهش هزینه هـا داشـته باشد از اهمیت به خصوصی برخوردار است. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک نگرش و اشتیاق شغلی به عنوان عامل محرکی برای کار در سازمان های دولتی محسوب می گردند. بر این مبنا تحقیق حاضر به بررسی این که آیا بین رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق توانمندسازی روانشناختی رابطه معناداری در راه و شهرسازی استان گیلان وجود دارد، می پردازد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی بوده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماري تحقیق حاضر 435 نفر از کارکنان راه و شهرسازی استان گیلان می باشندو 228نفر از آن ها به عنوان نمونه‌ی تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمدند. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر ، نمونه برداری احتمالی طبقه ای- تصادفی ساده بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و LISREL استفاده شد. از 5فرضیه ارائه شده در تحقیق همه ی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند بیش ترین شدت ارتباط مربوط به فرضیه رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رفتار شهروندی و کم ترین شدت ارتباط مربوط به رابطه بین رهبری اصیل و اشتیاق شغلی از طریق توانمندسازی روانشناختی بوده است.
كلمات كليدي : اشتیاق شغلی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری اصیل
تاريخ دفاع : 1396-5-7