بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940126767
نویسنده : سمیه عباس زاده سورمی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی گری مزیت رقابتی در ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی شرکت¬های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد طالقانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی بررسی نقش میانجی گری مزیت رقابتی در ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی شامل شرکت¬های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی در استان گیلان با تعداد 150 شرکت است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 103 شرکت محاسبه گردید که این شرکت¬ها با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بین مدیران شرکت¬ها توزیع گردید. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% مدیریت زنجیره تأمین با کسب مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی استان گیلان رابطه معنی¬داری دارد. همچنین مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی استان گیلان رابطه معنی¬داری دارد. و نهایتاً اینکه مزیت رقابتی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانی شرکت¬های کوچک و متوسط تولیدکننده مواد غذایی استان گیلان را میانجی¬گری می¬کند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1396-5-29