بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950138458
نویسنده : ژاله آفرین زاد
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه رویدادهای بزرگ و گرایش های اکولوژیکی بر نگرش های برند شهری و کیفیت زندگی ( مطالعه موردی شهروندان کلان شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه رویدادهای بزرگ و گرایش های اکولوژیکی بر نگرش های برند شهری و کیفیت زندگی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان کلان شهر رشت است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز 418 نفر تعیین شد که 500 پرسشنامه در بین شهروندان توزیع گردید. در نهایت 421 پرسشنامه¬ معتبر جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% تجربه عاطفی در رویداد های بزرگ با نگرش های برند شهری و گرایش های اکولوژیکی رابطه معناداری دارد؛ گرایش های اکولوژیکی با نگرش های برند شهری رابطه معناداری دارد؛ و همچنین نگرش های برند شهری با کیفیت زندگی شهروندان رابطه معناداری دارد. کلمات کلیدی: تجربه عاطفی، رویدادهای بزرگ، گرایش های الکولوژیکی، نگرش برند شهری و کیفیت زندگی
كلمات كليدي : تجربه عاطفی، رویدادهای بزرگ، گرایش های الکولوژیکی، نگرش برند شهری و کیفیت زندگی
تاريخ دفاع : 97-4-11