بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940272390
نویسنده : سارا نصیری
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد میکروبی تعدادی از مشتقات 6 ـ آمینو ـ 4H ـ پیران و اثرات ضد آلزایمری آنها با روش مهار تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :امیر آراسته, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود مختاری, ,
چكيده : مقدمه: خانواده پیران دسته مهمی از ترکیبات هتروسایکلین هستند. این ترکیبات در شیمی و داروسازی کاربرد دارند. در این تحقیق اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری مشتقات 6-آمینو 4H پیران شامل 4 نیترو، 3 نیترو، 4 نیترو بنز آلدهید،3 کلرو بنزیل و 4 برمو بنز آلدهید مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها:اثرات ضد میکروبی با روش انتشار در آگار، تعیین MIC و MBC مورد بررسی قرار گرفت. از روش جذب سنجی کنگورد برای تعیین میزان مهار تولید رشته های آمیلوئیدی موثر در کنترل بیماری آلزایمر استفاده شد. نتایج: مشتقات پیران دارای قطر هاله کم بوده ولی مقادیر MIC و MBC مناسب بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر داشته است. میزان MIC برای مشتقات سنتزی در موردهردو باکتری مشابه و برابر 0.125 میلی گرم بر میلی لیتر و میزان MBC نیز در تمام موارد و در هر دو باکتری 0.25 میلی گرم بر میلی لیتر بود. اثرات ضد آلزایمری برای مشتقات سنتزی در مورد 3-کلروبنزیل از همه بهتر مشاهده شد. نتیجه گیری: مشتقات 6-آمینو 4H پیران دارای اثرات ضد میکروبی مناسب و همچنین اثرات مهار کنندگی مناسب برای تولید نانو بیوفیبریل های آمیلوئیدی موثر در کنترل بیماری آلزایمر دارند واین گروه از مواد به عنوان مواد دارای پتانسیل مناسب معرفی می شوند.
كلمات كليدي : مشتقات 6-آمینو-4H- پیران، اثرات ضد میکروبی،اثرات ضد آلزایمری، آمیلوئید
تاريخ دفاع : 1396-6-29