بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920564811
نویسنده : مریم بهاری
عنوان پایان نامه : طراحی خانه موسیقی تهران با رویکرد پایداری اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیدمهدی امیرکیایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: موسیقی در جوامع،یک عنصر مهم تلقی میشود.اهمیت موسیقی در نظام فرهنگی را میتوان درعینیت های اجتماعی مختلف مشاهده کرد.کمتر مناسک ومراسم اجتماعی ومذهبی است که موسیقی جرئی از آن نباشد. در ایران به مکان مناسب جهت آموزش موسیقی و همچنین در زمینه اجرای آن از لحاظ صوتی تصویری توجه کافی نشده است از همین رو اجرای موسیقی دچار نقایصی می باشد. در کشور ما با قدمت موسیقی بسیار، کمبود فضاهای کافی مرتبط باآموزش وتوسعه موسیقی محسوس بوده وبه فضاهایی با اصول واستاندارد نیازدارد. ارتقاء پایداری اجتماعي از مهم ترين جلوهاي فضاهاي شهري موفق مي باشد. پژوهش حاضر به بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعي در بين ساكنين 45-7ساله محله ده ونک تهران مي پردازد. حجم نمونه با سطح اطمينان95درصد و احتمال خطاي 5 درصد برابر 100 نفر تعيين گرديد. با شيوه نمونه گيري تصادفي ساده و در دسترس، پرسشنامه تهیه وتوزیع گردید. نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه فرم یا ساختار كالبدي- فضايي ورنگ ومصالح با حالات روحي- رواني استفاده كنندگان از فضا در ارتقاء تعاملات اجتماعي درمیان ساکنان تاثیر گذارمیباشد. واژه هاي كليدي موسیقی ،پایداری اجتماعي، تعاملات اجتماعی، فرم، فضاي شهري، ده ونک
كلمات كليدي : موسیقی ،پایداری اجتماعي، تعاملات اجتماعی، فرم، فضاي شهري، ده ونک
تاريخ دفاع : 95-11-27