بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950236561
نویسنده : مرسده درخشان فر
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مکانیزم نوآوری مصرف کننده و رفتار مصرف سبز، برای خرید پنل های خورشیدی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده نگرانی سالهای اخیر در مورد محیط زیست در همه ابعاد و حوزه ها مشاهده می شود. این موضوع که منابع محدود ما دچار آسیب شده است و ادامه این روند آینده حیات بشر را بر روی کره ی زمین مختل خواهد کرد، مسئولان و متفکران را بر آن داشته تا در این زمینه چاره ای بیندیشند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم نوآوری مصرف کننده و رفتار مصرف سبز، برای خرید پنل های خورشیدی در استان گیلان است. جامعه آماري اين تحقيق مصرف کنندگان پنل های خورشیدی در استان گیلان است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. لذا حجم نمونه 420 نفر تعیین گردیده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده مي‌شود. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می‌گردد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 قابل قبول تلقی می‌شود. پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیه‌ها، از تکنیک تحلیل ساختار‌های عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد و با استفاده از نرم افزار PLS ضرایب مسیر برای متغیرها بررسی گردید و مدل عملیاتی تحقیق ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری مصرف، نگرش مصرف سبز و قصد مصرف سبز بر رفتار مصرف سبر ارتباط معنی داری دارد ولی معیارهای ذهنی مصرف سبز و کنترل رفتار درک شده مصرف سبز بر رفتار مصرف سبز تاثیری ندارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نوآوری، نگرش مصرف سبز، قصد خرید، پنل خورشیدی
تاريخ دفاع : 1397-3-13