بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950295741
نویسنده : محمدابراهیم شعبانی
عنوان پایان نامه : افشای عمومی حق الزحمه های حسابرسی بر قدرت چانه زنی میان مشتری و حسابرس
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده به منظور کمک به حسابرسان و صاحبکاران برای دریافت صحیح تاثیر افشای عمومی حق الزحمه حسابرسی بر قدرت چانه زنی میان حسابرس و مشتری ، رابطه میان افشای عمومی حق الزحمه های حسابرسی و قدرت چانه زنی میان مشتری و حسابرس و رابطه میان افشای حق الزحمه و رابطه اقتصادی میان مشتری و حسابرس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته این مطالعه افشای حق الزحمه حسابرسی در برابر قدرت چانه زنی میان مشتری و حسابرس به عنوان متغیر مستقل می باشد. در ایران افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی الزامی نیست. افشای عمومی حق الزحمه هزینه دسترس کارفرمایان به اطلاعات هزینه های حسابرسی برای نمونه کارهای حسابرسان را کاهش میدهد و به احتمال زیاد قدرت چانه زنی نسبی کارفرما با حسابرسان را زمانی که آنها درمورد هزینه های حسابرسی با هم مذاکره می کنند، افزایش می دهد. استفاده از هر دو داده های هزینه حسابرسی عمومی و املاک قبل و بعد از افشای عمومی هزینه ها در ایران به سختی انجام می شود ز÷یرا قانونی برای افشای حق الزحمه و همینطور هزینه ها در ایران وجود ندارد. در این مطالعه 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 91-95 مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از روش همبستگی با استفاده از مدل رگرسیون تركيبي استفاده شد و جمع اوری داده ها از طریق نرم افزارهای ره آود نوین و بورس اوراق بهادار انجام شد و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Eviwes 11 و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیان می کند ، افشای عمومی هزینه های حسابرسی تاثیر چندانی بر دامنه هزینه های حسابرسی برای مشتریانی که هزینه زیادی را متحمل شده اند ندارد. این یافته ها وجود پیامدهای ناخواسته مقررات افشای عمومی هزینه ها را نشان می دهد، منطق اصلی این امر نگرانی درمورد شیوه های قیمت گذاری حسابرسی بود که می تواند استقلال حسابرس را کاهش دهد. کلمات کلیدی: حق الزحمه حسابرسی، افشای عمومی،حسابرس، مشتری ، چانه زنی.
كلمات كليدي : حق الزحمه حسابرسی، افشای عمومی،حسابرس، مشتری ، چانه زنی.
تاريخ دفاع : 97-4-5