بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940096525
نویسنده : فرشاد کنعانی
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد جهش زایی عصاره و اسانس دو گیاه شاهی (Lepidium sativum ) و ترتیزک باتلاقی ) Nasturtium aquaticum)
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهميت استفاده از گياهان دارويي در درمان بيماري ها و ممانعت از رشد باكتري هاي بيماري زا به خوبي شناخته شده و امروزه نيز اثرات ضد قارچي و ضد باكتريايي بسياري از تركيبات گياهي به اثبات رسيده است.بر اساس مطالعات بدست آمده دو گیاه شاهی و ترتیزک باتلاقی نیز دارای خواص بسیاری در زمینه دارویی می باشند. پس از تهیه عصاره هیدروالکلی شاهی و ترتیزک باتلاقی، اثرات ضد میکروبی این عصاره با استفاده از روش پورپلیت بر روی چند نوع از باکتری ها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش های MIC و MBC حداقل غلظت مهارکنندگی و بازدارندگی تعیین شد. اثرات ضد جهش زایی عصاره این گیاهان نیز با استفاده از باکتری جهش یافته TA100 سالمونلاتيفي موريوم در محیط کشت تاپ آگار بررسی شد. همچنین مواد موثره این عصاره بوسیله دستگاه GC-MASS آنالیز شد. عصاره اتانولی گیاه شاهی و عصاره متانولی گیاه ترتیزک باتلاقی در حضور باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا،کلبسیلا،استافیلو کوکوس اورئوس و E.coli مقاوم بوده و مانع رشد باکتریها شدند.همچنین هاله عدم رشد در اطراف دیسک حاوی کریستال ویوله 14 میلی متر مشاهده گردید.نتایج ضد جهش زایی در پلیت کنترل مثبت که حاوی سدیم آزاید بود، باکتری سالمونلاتایفی موریوم در عدم حضور هیستیدین رشد داشت. در صورتی که در پلیت های کنترل منفی و حاوی عصاره ، رشدی مشاهده نشد. با توجه به اثرات ضد میکروبی و ضد جهش زایی عصاره این گیاهان، میتوان با در نظر گرفتن تمامی جوانب و مطالعات بیشتر از این گیاهان در مصارف دارویی بهره برد.
كلمات كليدي : پور پلیت،ضد جهش زایی، TA100 سالمونلاتيفي موريوم ،شاهی،ترتیزک باتلاقی
تاريخ دفاع : 1396-11-11