بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940172765
نویسنده : سید رضا حسینی
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر تمرین مقاومتی بر تستوسترون و کورتیزول پسران نوجوان و جوان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمدرضا فدایی چافی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی پژوهش حاضر، مقایسه اثر تمرین مقاومتی بر تستوسترون و کورتیزول پسران نوجوان و جوان بود. نمونه آماري پژوهش شامل 50 نفر پسران نوجوان و جوان فوتسالیست باشگاه فجر شهر کرد بودند كه به صورت داوطلبانه و از طریق فراخوان در پژوهش شرکت کردند. آزمودني ها به چهار گروه تمرین نوجوان (13 نفر)، گروه شاهد نوجوان، (13 نفر)، گروه تمرین جوان (12 نفر) و گروه شاهد جوان (13 نفر) تقسيم شدند. قبل و بعد از آغاز برنامه تمرینی، ارزیابی های اولیه مبنی بر تعیین سن، قد، وزن و عوامل هورمونی صورت گرفت. در تحقیق حاضر هر دو گروه تجربی، به مدت هشت هفته برنامه های تمرینی خود را سه جلسه در هفته اجرا نمودند. از آمار توصيفي براي محاسبه شاخص هاي مركزي، پراكندگي و ترسيم جداول، از آزمون K-S جهت توزیع طبيعي داده ها و براي مطالعه معني داري درون گروهي و بین گروهی از آزمونهای t همبسته و مستقل استفاده شد. كليه عمليات آماري توسط نرم افزار SPSS و سطح معني داري آزمون ها در سطح 05/0≥P انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرین مقاومتی در نوجوانان و جوانان موجب کاهش معنی دار کورتیزول در نوجوانان (001/0P=) و جوانان (001/0P=) و سبب افزایش معنی دار تستو سترون در نوجوانان (001/0P=) و جوانان (001/0P=) شد که این تغییرات در گروه های شاهد نوجوانان و جوانان معنی دار نبود. همچنین نتایج نشان داد افزایش تستو سترون پس از 8 هفته تمرین مقاومتی در گروه جوانان بیشتر از گروه تمرین نوجوانان بود اما در مورد کورتیزول بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. علاوه بر این نشان داده شد که بین نتایج تغییرات پیش آزمون و پس آزمون و با شاهد نوجوانان و جوانان در نسبت تستوسترون به کورتیزول تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: تمرین قدرتی می تواند موجب افزایش روند هورمون های آنابولیكی نوجوانان و جوانان شود.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: تمرین مقاومتی، تستوسترون، کورتیزول، پسران نوجوان و جوان.
تاريخ دفاع : 1396-11-11