بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950203369
نویسنده : عبدالله فدائی
عنوان پایان نامه : تاثیر حمایت‌های درک شده از سوی مدیران و سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به تغییر محل خدمتی آتش نشانان شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این مطالعه با هدف بررسی تاثیر حمایت‌های درک شده از سوی مدیران و سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به تغییر محل خدمتی آتش نشانان شهرستان رشت صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 315 نفر از آتش نشانان شهرستان رشت بودند. سپس به منظور بررسی حجم نمونه از فرمول کوکران محدود استفاده گردید و در نهایت تعداد 144 پرسشنامه دریافت گردید. این پرسشنامه از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه انجام کار از نوع توصیفی-پیوستگی بوده است. روش نمونه گیری این تحقیق از نوع غیراحتمالی دردسترس بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج داده‌های تحقیق نشان داد که حمایت‌های درک شده از سوی مدیران و سازمان بر تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی آتش نشانان شهرستان رشت تاثیر دارد، اما تاثیری بر بر تمایل به ترک خدمت نداشت. از طرفی، تعهد عاطفی آتش نشانان شهرستان رشت بر رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به تغییر محل خدمت آنها تاثیر دارد. حمایت‌های درک شده از سوی مدیران و سازمان با توجه به نقش میانجی تعهد عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی و تمایل به تغییر محل خدمتی آتش نشانان شهر رشت تاثیر دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: حمایت‌های درک شده از سوی مدیران و سازمان، رفتار شهروندی سازمانی، تمایل به تغییر محل خدمت
تاريخ دفاع : 1397-6-22