بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950266681
نویسنده : محمد قربان نژاد هنده خاله
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ساختار بوروکراسی بر میزان کارآمدی در دولتهای احمدی نژاد و روحانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید استوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: عملکرد موفق نظام های سیاسی وابسته به وجود یک سیستم بوروکراتیک کارآمد است. دولت ها در راستای افزایش کارآمدی و مشروعیت و تحقق اهداف خود در ارتباط با اداره مطلوب کشور، نیازمند بهره مندی از توان و تخصص نیروهای انسانی متخصص و توانمند هستند؛ تا کارآمدی، مشروعیت و توانایی لازم برای تحقق اهداف خود را فراهم آورند. آنچه در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت تاثیر عملکرد دولت های احمدی نژاد و روحانی بر کارایی نظام بوروکراسی کشور می باشد. در همین راستا توجه به نظریه بوروکراسی ماکس وبر امری اجتناب ناپذیر می باشد. زیرا ماکس وبر با ارائه مفهوم بوروکراسی بدنبال ارائه الگویی برای سیستم اداری در جهت نیل به بیشترین کارایی بود. برای حصول این امر پرسش اصلی تحقیق «ساختار بوروکراسی در ایران چه تاثیری بر میزان کارآمدی دولت های احمدی نژاد و روحانی داشته است؟» می باشد. فرضیه پژوهش نیز حاکی از این است که: «از آنجا که ساختار بوروکراسی وابسته به ماهیت نخبگان حاکم است، به سبب عدم استقلال فکری و انسجام فکری نخبگان سیاسی حاکم، بر میزان کارآمدی دولت های احمدی نژاد و روحانی تاثیر گذار بوده است.»پس از بررسی سوال و فرضیه در این پژوهش می توان گفت که، احمدی نژاد زمینه انحراف نظام بوروکراسی کشور از اهداف مورد نظر را فراهم نموده و با فاصله گرفتن از معیارهای بوروکراسی مطلوب در اندیشه وبر تاثیرات مخربی را بر عملکرد نظام بوروکراتیک کشور برجای نهاد. هرچند عملکرد دولت روحانی کاملاً منطبق بر ویژگی های بوروکراسی وبری نمی باشد. ولی در مقایسه با دولت احمدی نژاد عملکرد وی قرابت بیشتری با الگوی بوروکراسی مطلوب وبر دارد.
كلمات كليدي : کلید واژه: بوروکراسی، دیوانسالاری، وبر، احمدی نژاد، روحانی
تاريخ دفاع : 1397-6-20