بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940005736
نویسنده : جانعلي علي دوست
عنوان پایان نامه : اثر بسترهای مختلف کشت و دوره‌های کم آبیاری بر شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی سه رقم کوردیلین (سبز، قرمز، تری کالر) (Cordyline terminalis)
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر بسترهای مختلف کشت و دوره‌های کم آبیاری بر شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی سه رقم کوردیلین (سبز، قرمز، تری کالر) بود. این پژوهش با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با سه فاکتور: فاکتور اول بستر کاشت در 4 سطح (خاک باغچه، "33% خاک باغچه 33% خاکبرگ 33% سبوس برنج"، 50% خاک باغچه 50% پرلیت"، " 70% خاک باغچه 30% ورمی‌کمپوست")، فاکتور دوم شامل دوره آبیاری در 3 سطح (دو روز یک بار، هفته‌ای یک بار، ده روز یک بار) و فاکتور سوم 3 رقم کوردیلین (سبز، قرمز و تری کالر) در 36 تیمار، 3 تکرار انجام شد. صفات مورد آزمایش شامل: شاخص‌های رویشی از قبیل ارتفاع، تعداد برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر وخشک ریشه و شاخص‌های فیزیولوژیکی شامل: کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، نشت یونی، آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رشد گیاه در تیمار آبیاری دو روز یک‌بار و کمترین میزان رشد در آبیاری ده روز یک‌بار بود. بیشترین میزان رشد گیاه، افزایش تعداد برگ مربوط به تیمار خاک باغچه و بیشترین میزان رشد، ارتفاع نهایی گیاه و تعداد برگ مربوط به رقم تری کالر بود. نتایج اثر متقابل "بستر کاشت × دوره آبیاری" بر صفات مورد آزمایش نشان داد که "خاک باغچه × آبیاری دو روز یک بار" بیشترین میزان کلروفیل a، کل، کاروتنوئید و افزایش تعداد برگ را داشت. نتایج داده‌های مربوط به اثرات سه جانبه نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز مربوط به ترکیب تیماری "خاک باغچه پرلیت × آبیاری ده روز یک بار × سبز" بود. کلید واژه: بستر کاشت، تری کالر، کاتالاز، کم آبیاری، کوردیلین.
كلمات كليدي : کلید واژه: بستر کاشت، تری کالر، کاتالاز، کم آبیاری، کوردیلین.
تاريخ دفاع : 1396-06-28