بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950036790
نویسنده : لیلا علیزاده چوبه
عنوان پایان نامه : رابطه ساختار مالکیت هیئت مدیره و عملکرد مالی در درماندگی مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت هیئت مدیره و عملکرد مالی در درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور شش فرضیه تعریف گردید و همچنین برای پژوهش حاضر 8 متغیر (شامل 5 متغیر مستقل، یک متغیر وابسته و 2 متغیر کنترلی) و یک مدل تعریف شد. با توجه به محدودیت شرکت‌های صنعتی پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که دارای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بودند، در نهایت تعداد 114 شرکت طی مدت 5 سال به روش غربالگری از 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌های آماری آزمون های مربوط به مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی، از جمله F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون ریشه واحد، به کمک نرم افزار Eviews9 به منظور آزمون فرضیه ها انجام شده است. نتایج تحقیق بدین صورت مشخص گردید که رابطه مثبت و معناداری بین اندازه هیئت مدیره و مالکیت مدیرعامل با عملکرد مالی شرکت دارد، ولی این رابطه در خصوص متغیرهای تعداد اعضای مستقل در هیئت مدیره، تمرکز مالکیت در هیئت مدیره و ثبات هیئت مدیره صدق نمی‌کند.
كلمات كليدي : ساختار مالکیت هیئت مدیره، عملکرد مالی، درماندگی مالی، شرکت‌های بورس و اوراق بهادار
تاريخ دفاع : 1397-06-20