بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950057506
نویسنده : مینا بابائی گوشلوندانی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مدیریت سرمايه در گردش، عملکرد شرکت و محدوديت‌های مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سرمايه در گردش، عملکرد شرکت و محدوديت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. برای این منظور تعداد 162 شرکت طی دوره زمانی 1391 الی 1395 به روش نمونه‌گیری از نوع غربالگری به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. از کیو توبین و بازده دارایی‌ها به عنوان مولفه‌های عملکرد شرکت در نظر گرفته شد. به منظور محاسبه نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه‌های تحقیق، از روش مدل اثرات ثابت بهره گرفته شد. از طرفی، تحلیل داده‌های جمع‌آوری گردیده و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از نرم افزار آماری Eviews9 انجام گرفت. تعداد نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد (مبتنی بر حسابداری و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. از طرفی این نتایج مشخص نمود که محدودیت‌های مالی در رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت مبتنی بر حسابداری تاثیر منفی می‌گذارد، ولی در رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت مبتنی بر بازار تاثیر ندارد.
كلمات كليدي : مدیریت سرمايه در گردش، عملکرد شرکت، محدوديت‌های مالی
تاريخ دفاع : 1397-06-20