بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950303048
نویسنده : محسن راجعی
عنوان پایان نامه : نوآوری سازمانی، نوآوری های تکنولوژیک بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: شرکت های صادراتی واقع در شهر صنعتی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به دلیل اهمیت صادرات، دولت ها اقدام به حمایت از فعالیت ها ی صادراتی شرکت ها نموده و مشوق‌ها و برنامه‌های حمایتی را که به برنامه های ترویج/تشویق صادرات معروف هستند، اعمال می نمایند. هدف از تحقیق حاضر نوآوری سازمانی، نوآوری های تکنولوژیک بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: شرکت های صادراتی واقع در شهر صنعتی استان گیلان). جامعه آماری کلیه مدیران شرکت‌های صادراتی در شهر صنعتی رشت می باشد که 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری شده است. همچنین با توجه به مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها که بالاتر از 7/0 می باشد می توان اعتبار پرسشنامه را ادعا کرد. همچنین از آزمون معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS&PLS برای آزمون فرضیه‎های تحقیق استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها مشخص گردید که میان متغیرهای نوآوری سازمانی و میانجی گری اصلاحات در نوآوری و گستردگی در نوآوری بر عملکرد صادرات رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که از دیدگاه مدیران این شرکت‌ها، متغیرهای مذکور در سطح مطلوبی قرار دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: عملکرد صادرات، نوآوری سازمانی، اصلاحات در نوآوری، گستردگی در نوآوری، صادرات.
تاريخ دفاع : 1397-6-12