بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950204782
نویسنده : مونا شفیع نژاد رشتی
عنوان پایان نامه : امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان گیلان ( مطالعه موردی ورزش اسپوکس )
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طاهره صبوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده گردشگري راهبردي براي توسعه و پاسخی به جهانی شدن است. توسعه گردشگري مستلزم نگرشی جامع و سیستماتیک به همه عناصر تشکیل دهنده آن می باشد.استان گیلان یکی از استان های گردشگری ایران است که قابلیت های زیادی در تمام زمینه ها مانند توریسم ورزشی، اکوتوریسم، توریسم درمانی و... دارد. توریسم ورزشی یكی از سریعترین بخشهاي رشد در صنعت توریسم است كه بر روي برنامه ریزي مقصد در كشورهاي در حال توسعه و عاملی در بازسازي اقتصادي و اجتماعی هر دو بخش جوامع شهري و روستایی شناسایی شده است و به عنوان یک مولفه اصلی از توریسم وابسته به ورزش در بسياري از كشورهاست كه توجه فزاینده اي در سالهاي اخير به آن به عنوان یک بازار رشد داخلی شده است. توریسم ورزشی پدیده ای جدید در صنعت توریسم قلمداد می شود و ورزش اسپوکس یکی از ورزشهایی است که در استان گیلان در طی سالهای اخیر انجام شده است و گردشگران داخلی و خارجی زیادی دارد.در این تحقیق به بررسی امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان گیلان پرداخته شده است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و شیوه جمع آوری تحقیق بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری گردشگرانی هستند که در طی فصول گردشگری برای بازدید از این مسابقات به گیلان سفر کرده اند که به روش مورگان 384 نفر از گردشگران و 40 نفر از مسئولین استان مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج بررسی ها و داده ها نشان می دهد که استان گیلان شرایط لازم برای اجرای این ورزش را دارد. با توجه به قابلیتهای استان مسئولین عقیده دارند که اگر برنامه ریزی مناسبی برای برگزاری مسابقات صورت گیرد این ورزش می تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا نماید.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : اسپوکس ، امکان سنجی، ورزش ، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-6-22