بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950236140
نویسنده : مرسده حسینی کلاشمی
عنوان پایان نامه : امکان سنجی پیاده سازی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ثبت احوال استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این تحقیق با هدف بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ثبت‌احوال استان گیلان به انجام رسید. بر اساس اطلاعات دریافتی از بخش منابع انسانی اداره کل ثبت‌احوال تعداد کل ادارات تابعه سازمان ثبت‌احوال در استان گیلان 23 اداره و به همراه اداره کل سازمان ثبت‌احوال که جمعاً تعداد 250 پرسنل (رسمی-پیمانی-قردادی) دارد که از این تعداد حدود 215 نفر متشکل از مدیرکل، رؤسا، معاونین، کارشناسان می‌باشد که جامعه آماری این پژوهش را نشان می‌دهد. با توجه به تعداد جامعه 215 نفری بر اساس فرمول کوکران تعداد 138 پرسشنامه باید توزیع و جمع‌آوری می‌شد. جهت اطمینان بیشتر تعداد 140 پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده از جامعه در دسترس توزیع شد که از این میان تعداد 138 پرسشنامه به‌صورت کامل تکمیل گردید و قابلیت تحلیل داشت. اطلاعات گردآوری‌شده توسط پرسشنامه‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل یابی معـادلات ساختاری مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان داد که طراحی سه بخش کلیدي مدل و معیارهاي هر بخش داراي روابط مثبت و معتبري با یکدیگر هستند. به بیان دقیق‌تر توانمندسازهاي مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی شامل رهبري آموزش و توسعه، فرهنگ یادگیري و توسعه و استراتژی‌های آموزش روابط مثبت و مستقیمی با یکدیگر دارند. همچنین فرایندهاي آموزش شامل نیازسنجی آموزش، طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، مدیریت اجرایی آموزش و ارزشیابی آموزش داراي روابط مثبت و مستقیمی هستند. بخش آخر مدل تعالی آموزش و توسعه، نتایج، شامل نتایج آموزش و نتایج کلیدي سازمانی داراي روابط مثبت و مستقیمی هستند. مجموع این روابط نشان‌دهنده این امر است امکان پیاده‌سازی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ثبت‌احوال استان گیلان وجود دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، امکان‌سنجی، تعالی آموزش و توسعه، منابع انسانی. 
تاريخ دفاع : 1397-6-23